TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE ACHIZIȚIE ALE SOCIETĂȚII DELTATEL S.R.L.

1. INTRODUCERE – În sensul prezentei comenzi, Cumpărătorul înseamnă entitatea Deltatel identificată în comandă și Furnizorul înseamnă entitatea furnizoare identificată în comandă. Cele două entități vor fi denumite individual „Partea” și colectiv „Părțile”.

2. DOMENIUL DE APLICARE A COMENZII. ACCEPTAREA COMENZII. PRODUCEREA EFECTELOR JURIDICE ALE COMENZII - Termenii și condițiile acestei comenzi se vor aplica achiziției de hardware, materiale, produse și servicii (colectiv „Produs(e) și Serviciu(i)”) și/sau acordării de licențe software („Software”) descrise în aceasta comandă sau în anexa la aceasta comandă. Furnizorul confirmă faptul că aceasta de comandă va avea caracter obligatoriu pentru ambele părți, chiar si in forma electronica, și că semnarea sa de către părți nu este necesară pentru a-si produce efecte juridice. Furnizorul renunță la aplicarea propriilor termeni de vânzare, acordare de licențe și livrare, care nu vor deveni parte a acestei comenzi prin lipsa unui răspuns din partea cumpărătorului sau prin recepția produselor, serviciilor și/sau software-urilor de către acesta. În cazul în care un număr de contract este identificat în sau pe aceasta comandă sau, în cazul în care nu este identificat, există un contract scris, în vigoare și aplicabil („Contractul”), acest contract se va aplica achizițiilor și/sau licențelor în baza prezentei comenzi și, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, acesta înlocuiește si/ sau prevaleaza fata de prezenta comandă.
În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comenzii de la cumpărător, furnizorul va confirma și va accepta comanda sau o va respinge. Dacă furnizorul nu a confirmat și nici nu a respins comanda în perioada menționată mai sus, se consideră că furnizorul a refuzat comanda.

3. PREȚURI ȘI REDUCERI - Prețurile și reducerile vor fi cele prevăzute în aceasta comandă, într-o anexă la aceasta comandă sau în Contractul aplicabil acestei comenzi, așa cum se prevede în Secțiunea 2. Moneda aplicabilă este cea specificată în aceasta comandă. Prețurile vor include toate costurile asociate cu livrările efectuate de către furnizor, materialele și serviciile folosite pentru a furniza produsele, software-urile și serviciile, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile suportate pentru fabricarea, ambalarea, încărcarea, transportul și descărcarea produsului (produselor), cât și cele suportate pentru recuperarea și prelucrarea materialelor de ambalare și pentru colectarea și tratarea deșeurilor provenite din produse, în cazul în care o astfel de obligație trebuie să fie suportată de către furnizor prin lege, pentru toate resursele necesare pentru a presta serviciile și toate taxele de acordare de licențe pentru orice software aplicabil. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în aceasta comandă sau în contract, prețurile sunt fixe și nu pot fi revizuite.

4. TAXE – Prețurile specificate în aceasta comandă nu includ taxele pe valoare adăugată, taxele de utilizare, accizele federale, impozitele pe cifra de afaceri, taxele la vânzare sau taxele similare, inclusiv orice dobânzi sau penalități aferente (denumite în continuare „TVA”). Orice TVA de plată pentru produse, software sau servicii de către cumpărător se va adăuga la preț și va fi suportată de către cumpărător. Furnizorul se va asigura că facturile emise îndeplinesc cerințele pentru deducerea de către cumpărător a TVA aferentă intrărilor, după caz. Furnizorul este responsabil pentru toate celelalte taxe.
În cazul furnizorilor care își au sediul în afara României, plata facturii poate implica o reținere la sursă suplimentară, aplicabilă în conformitate cu cerințele Tratatului privind dubla impozitare (dacă există). Pentru a aplica cea mai favorabilă cotă dintre cota internă a impozitului și cota prevăzută de Tratatul privind dubla impozitare, furnizorul extern de software sau servicii este obligat să furnizeze Deltatel un certificat de rezidență fiscală (și anume emis pentru fiecare an în care se efectuează plata facturilor). Certificatul de rezidență fiscală trebuie să fie disponibil în original înainte de efectuarea primei plăți. Până la punerea la dispoziție a certificatului de rezidență fiscală, toate plățile datorate vor presupune o reținere la sursă de %, conform prevederilor Tratatului privind dubla impozitare, la cota de impozitare internă.

5. FACTURAREA DE CĂTRE FURNIZOR - Facturile furnizorului nu se vor transmite cumpărătorului înainte de livrarea către acesta a produselor, software-ului și/sau altor produse de livrat comandate și/sau, după caz, finalizarea prestării serviciilor și/sau recepția produselor, software-ului, altor produse de livrat și/sau a serviciilor de către cumpărător. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel într-o specificație a lucrării („SL”) anexată la aceasta comandă, data unei facturi corecte nu trebuie să fie, în niciun caz, mai devreme decât data de livrare și/sau recepție, după caz. În cazul în care data specificată pe factură este incorectă, Deltatel poate să exercite oricare drepturi și/sau căi de atac de care ar putea dispune în temeiul acestei comenzi și/sau al legii și al echității care se aplică unei astfel de denaturări și/sau încălcări a legii.

Facturile trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare pentru a fi considerate valid întocmite și pentru începerea scurgerii termenului de plată:

  • Facturile furnizorului trebuie să conțină numărul de referință al comenzii în cauză, aprobata de către Deltatel.
  • Facturile trebuie să reflecte cu acuratețe cantitatea și descrierea produselor livrabile, așa cum au fost comandate și introduse în comanda respectiva.
  • Suma totală facturată va trebui să corespundă cu suma specificată pe comandă.
  • Fiecare factură va fi emisă doar pentru produsele de livrat comandate printr-o comandă corespunzătoare și nu se va permite cumularea pe o singură factură a unor articole pentru care există comenzi diferite.

În plus față de condițiile menționate mai sus, facturile pentru furnizarea de servicii vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

  • Facturile vor fi însoțite de documentație justificativă completă, adaptată în funcție de tipul de serviciu furnizat, în conformitate cu prevederile fiscale în vigoare (specificații de lucrare, fișe de pontaj, rapoarte intermediare de activitate, etc.). În cazul în care serviciile reprezintă obiectul comenzii, furnizorul este obligat să anexeze la facturi rapoartele referitoare la activitatea prestată. Prin intermediul unor astfel de rapoarte, furnizorul va justifica serviciile solicitate și va dovedi faptul că au fost prestate efectiv.
  • Un certificat de recepție, semnat de furnizor și aprobat de către Deltatel, trebuie să fie atașat la facturi.

6. PLATA EFECTUATĂ DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR - Plata se efectuează în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la sfârșitul lunii în care se livrează în mod complet și corespunzător produsele/serviciile (incluzând documentele care trebuie să fie furnizate de către furnizor) și primirea facturii valabile și de necontestat, dacă nu se specifică altfel în textul comenzii sau în contractul cu furnizorul. O factură „valabilă” este o factură care îndeplinește cerințele de facturare ale Deltatel, și care, dar nu numai, reflectă corect taxele/prețurile așa cum au fost stabilite și volumul/cantitatea comandat/ă, precum și descrierea produselor, software-ului și/sau serviciilor comandate și furnizate. În caz de plată cu întârziere, furnizorul va înștiința Deltatel cu privire la acest lucru, iar Deltatel va grăbi ulterior plata. În caz de întârziere ulterioară, furnizorul va avea dreptul de a cere dobândă pentru suma plătită cu întârziere, în conformitate cu legislația aplicabilă.

7. TRANSPORT ȘI LIVRARE (a) Toate livrările vor fi efectuate către locul specificat în prezenta comandă și vor fi însoțite de un aviz de expeditie sau de copia facturii, pe care se specifică numărul comenzii, numărul poziției pe comandă și numărul aplicabil de identificare al cumpărătorului. (b) Livrările parțiale sunt interzise, cu excepția cazului în care cumpărătorul și-a dat acordul în scris. (c) Cu excepția cazului în care se convine altfel, produsele vor fi livrate DDP în conformitate cu termenii Incoterm 2010 ale Camerei Internaționale de Comerț, incluzând costurile de ambalare și fără nicio taxă; toate riscurile de pierdere și daune vor fi suportate de furnizor până când la livrare. (d) Produsele vor fi livrate în ambalaje corespunzătoare și fiecare unitate de manipulare trebuie să conțină o listă de coletaj. Pe eticheta pachetului trebuie să se specifice numărul comenzii emise de cumpărător, numărul poziției pe comandă, numărul de identificare al cumpărătorului și cantitatea de produs per ambalaj; (e) Pachetele vor avea transportul plătit și nu se va încasa de la cumpărător nicio plată în avans, indiferent de circumstanțe, cu excepția cazului în care cumpărătorul își exprimă acordul în acest sens în prealabil; în acest caz, astfel de taxe trebuie să fie indicate pe un aviz de expeditie separat, conform cu standardele și reglementările curente. (f) Semnătura de pe avizele de expeditie va servi doar pentru confirmarea sosirii pachetelor și nu poate fi considerată, în niciun caz, a exonera furnizorul de răspunderea față de obligațiile prevăzute de comandă. Societatea Deltatel nu va fi răspunzătoare în nicio privință pentru produsele furnizate suplimentar, chiar și în cazul livrării provizorii și al deținerii produselor comandate suplimentare la sediul său.
În cazul în care furnizorul are cunoștință de motive care îl fac să considere că data convenită a livrării nu poate fi respectată, furnizorul va notifica imediat în scris compania Deltatel, indicând cauza întârzierii și data estimată a livrării. O astfel de notificare nu va limita răspunderea furnizorului pentru întârziere, în conformitate cu aceasta comandă sau cu legea aplicabilă. Dacă furnizorul nu notifică acest lucru în timp util, Deltatel va avea dreptul la despăgubiri pentru toate costurile și cheltuielile suplimentare suportate ca urmare a acestei lipse de notificare, pe care Deltatel ar fi putut să le evite dacă notificarea se făcea la timp.

8. PROPRIETATEA ȘI RISCURILE DE PIERDERE – Cu excepția cazului în care legislația locală prevede altfel, proprietatea și riscul de pierdere a produsului (produselor) aparțin cumpărătorului de la data livrarii efective in custodia sa atunci când produsul (produsele) este (sunt) livrat(e) în conformitate cu termenii de livrare din aceasta comandă sau altfel conveniți. Dacă trebuie să se efectueze servicii suplimentare după livrare, furnizorul va păstra riscul de pierdere până când aceste servicii vor fi efectuate, iar produsul (produsele) se recepționează de către cumpărător sau de către clientul cumpărătorului, după caz.

9. RECEPȚIE ȘI RESPINGERE - Recepția produselor, software-ului și/sau a serviciilor va avea loc după verificarea de către cumpărător a conformității produsului, software-ului și/sau serviciilor cu comanda și/sau SL aplicabilă și, după caz, după primirea și recepția de către cumpărător sau de către reprezentantul cumpărătorului a documentelor de vânzare, în special a tuturor documentelor prevăzute de aceasta comandă. Furnizorul trebuie, de asemenea, să ofere cumpărătorului toate informațiile și documentele cu privire la siguranță și utilizarea produselor și/sau software-ului. Livrarea și/sau plata produselor, software-ului și/sau serviciilor de către cumpărător nu constituie recepția acestora. Cumpărătorul poate respinge expedierea (expedierile) sau livrările neconforme de produse și/sau software și (i) să returneze expedierea, în totalitate sau parțial, cu despăgubirea completă incluzând, dar fără a se limita la, taxele de transport; (ii) să accepte partea conformă din transport sau livrare; și/sau (iii) să înlocuiască orice parte respinsă din transport sau livrare cu produse și/sau software terță parte, toate costurile suplimentare fiind rambursate de către furnizor. Până la înlocuire, produsul și/sau software-ul care se respinge va rămâne la punctul de livrare, furnizorul suportând riscul de pierdere și de cheltuieli.

10. LIVRARE LA TIMP – Respectarea termenului de livrare este o condiție esențială a comenzii. Furnizorul va face livrarea unei expedieri la data de livrare programată și convenită în aceasta comandă și/sau va respecta etapa (etapele) critică (critice) și/sau data(datele) de finalizare convenite pentru servicii, așa cum este prevăzut în aceasta comandă și/sau o SL. În plus față de alte drepturi și căi de atac ale cumpărătorului în temeiul acestei comenzi sau al legii și/sau al echității, furnizorul va fi răspunzător pentru orice despăgubiri forfetare stabilite a fi achitate de cumpărător de către un client ca urmare a unei livrări efectuate de furnizor cu întârziere. Cumpărătorul va fi protejat de întreaga garanție legală. Indiferent de acest lucru, cumpărătorul va avea dreptul să solicite de la furnizor, la discreția cumpărătorului, fie remedierea neîndeplinirii obligațiilor, fie o nouă dată de livrare. Dreptul cumpărătorului de a solicita daune-interese în loc de executare rămâne în mod expres rezervat cumpărătorului. În cazul livrării/executării cu întârziere sau neconforme, furnizorul va fi obligat să plătească pentru fiecare zi de întârziere o penalitate egală cu 0,5% din valoarea serviciilor și/sau produselor livrate cu întârziere, în mod neconform sau incomplet. Penalitățile se vor plăti de către furnizor la primirea facturii emise de către Deltatel.

11. MODIFICĂRI - Cumpărătorul poate solicita modificarea acestei comenzi în orice moment. Furnizorul va informa cumpărătorul cât mai repede posibil în legătură cu noua dată de livrare și costurile suplimentare (dacă există) și, în general, cu privire la oricare alt efect asupra comenzi care decurge în mod direct din aceste modificări. Orice ajustare a prețurilor și/sau calendarului trebuie să fie convenită de comun acord. Efectuarea de către furnizor a unor astfel de modificări nu va fi întârziată în timpul oricăror negocieri pentru ajustare. În cazul dezacordului privind astfel de ajustări, comanda poate, la discreția cumpărătorului, să fie pus în aplicare conform condițiilor stabilite anterior sau să fie reziliat fără despăgubirea furnizorului.

12. ANULAREA COMENZII și ÎNCETAREA EFECTUĂRII SERVICIILOR/LUCRĂRII – Cumpărătorul poate în orice moment să rezilieze sau să anuleze aceasta comandă și/sau să înceteze prestarea oricăror servicii și/sau SL, în totalitate sau parțial, prin notificare scrisă către furnizor. Comenzile pot fi anulate înainte de expedierea, livrarea și/sau recepția produselor, software-ului și/sau serviciilor fără răspundere față de cumpărător. Răspunderea cumpărătorului pentru încetarea prestării serviciilor va fi limitată la suma datorată pentru serviciile efectuate și recepționate până la data anulării și/sau încetării. O parte poate să înceteze prestarea serviciilor sau să anuleze aceasta comandă în cazul în care o încălcare gravă nu este remediată timp de treizeci (30) de zile după notificarea de către partea care nu este în culpă.

13. GARANȚIE PENTRU HARDWARE - Furnizorul garantează faptul că hardware-ul va fi nou și fără defecte de concepere, material și manoperă, și că se va conforma și va funcționa potrivit specificațiilor, desenelor, mostrelor și documentelor furnizate pentru astfel de hardware pentru mai mult decât: (i) douăzeci și șapte (27) de luni de la data livrării către cumpărător; (ii) douăzeci și patru (24) de luni după recepția și/sau instalarea de către cumpărător sau de către clientul cumpărătorului, după caz; sau (iii) o astfel de perioadă mai lungă decât cea specificată în aceasta comandă și/sau într-o SL. În cazul în care hardware-ul conține garanții acordate de producători, furnizorul transferă aceste garanții către cumpărător și, după caz, clientului (clienților) cumpărătorului. Software-ul (firmware/software-ul sistemului de operare) furnizat în hardware va avea aceeași perioadă de garanție ca și hardware-ul. În plus, pentru un astfel de software se va acorda garanția stabilită în Secțiunea 14 de mai jos.

14. GARANȚIA PENTRU SERVICII - Furnizorul garantează cumpărătorului și, după caz, clientului (clienților) cumpărătorului, faptul că serviciile vor fi prestate în mod diligent și profesionist, în conformitate cu standardele din domeniu, legile și reglementările relevante și în conformitate cu SL convenite și/sau desenele și documentația aferente acestor servicii.

15. GARANȚIA PENTRU SOFTWARE – Furnizorul garantează faptul că software-ul licențiat prin prezenta nu conține erori materiale, viruși, coduri cu sursă deschisă și coduri rău intenționate și că va funcționa conform specificațiilor și documentației pentru un astfel de software, la livrare. Furnizorul garantează și declară faptul că respectă prevederile tuturor licențelor terță parte aplicabile în legătură cu software-ul sau produsul furnizat în temeiul acestei comenzii inclusiv, dar fără a se limita la, licențe software gratuite și/sau cu sursă deschisă (SGSD). Furnizorul garantează și declară că drepturile de proprietate intelectuală ale cumpărătorului, clienților cumpărătorului sau ale oricărei terțe părți care acționează în numele cumpărătorului nu vor face în niciun caz obiectul unei licențe SGSD, iar furnizorul va despăgubi cumpărătorul, clienții cumpărătorului și orice altă terță parte legată pentru orice daune care rezultă din aceasta.

16. PRELUNGIREA GARANȚIEI, MENȚINEREA OBLIGAȚIILOR ȘI CĂILE DE ATAC - (a) Prelungirea garanției și menținerea obligațiilor. Aceste garanții (i) se prelungesc până la viitoarea execuție a produselor, software-ului și serviciilor, (ii) vor continua pe perioada de garanție aplicabilă și (iii) se vor menține și ulterior inspecției, recepției și plății. (b) Căi de atac. Produsul, software-ul și/sau serviciile care nu sunt conforme cu garanțiile, la alegerea Cumpărătorului, se vor returna și contravaloarea lor se va rambursa, sau se pot repara, înlocui și/sau executa din nou fără niciun cost pentru cumpărător sau, după caz, pentru clienții cumpărătorului. Costurile de transport și riscul de pierdere și deteriorare în tranzit pentru produsele și/sau software-urile neconforme și înlocuite vor fi suportate de către furnizor. Produsele și software-urile reparate și de înlocuire vor fi garantate similar celor noi și garanția pentru acestea se va acorda pentru perioada de garanție rămasă a produselor sau software-urilor înlocuite sau reparate sau pentru șaizeci (60) de zile de la livrarea și recepția de către cumpărător, oricare dintre acestea este mai lungă.

17. ASISTENȚĂ ȘI SUBCONTRACTARE - (a) Asistență tehnică: Cumpărătorul va avea dreptul la asistență tehnică permanentă, inclusiv la lucrări service și asistență pe teren. Asistența tehnică permanentă prin telefon se va asigura gratuit (b) Subcontractarea: Furnizorul nu va subcontracta, în totalitate sau parțial, fără acordul prealabil scris al cumpărătorului serviciile sau lucrările care urmează să fie efectuate de furnizor în temeiul acestei comenzi și/sau al SL aplicabilă.

18. CERINȚE DE CALITATE SI TRASABILITATE - (a) Furnizorul este responsabil pentru asigurarea faptului că produsele și alte produse de livrat furnizate în temeiul prezentei au fost supuse sau au făcut obiectul unor activități și proceduri de asigurare a calității și de control al calității, care pot include evaluări ale performanței, testări, examinări și inspecții ale procedurii de asigurare a calității. Sistemul de management al calității pus în aplicare de furnizor trebuie să asigure identificarea și gestionarea riscurilor, detectarea rapidă și promptă a deficiențelor, tendințelor sau situațiilor semnificative, reale sau potențiale, care ar putea avea ca rezultat calitate nesatisfăcătoare și/sau defecțiuni în lanț, precum și acțiuni corective eficiente și în timp util. (b) Sub rezerva notificării furnizorului cu trei (3) zile calendaristice înainte, cumpărătorul sau reprezentantul cumpărătorului are dreptul de a efectua inspecții/audituri privind controlul calității în locațiile de producție ale furnizorului înainte sau în timpul executării comenzii. Inspecțiile/auditurile de control al calității efectuate de cumpărător nu vor diminua răspunderea contractuală a furnizorului și nu vor afecta dreptul cumpărătorului de a refuza, total sau parțial, produsele și/sau alte produse de livrat la livrare. (c) Furnizorul se angajează, la cererea cumpărătorului, să comunice toate informațiile care vor permite identificarea originii, loculului și datei de fabricație a produselor, software-urilor și/sau altor produse de livrat, în plus față de numerele de serie sau de lot, dacă se solicită astfel. Furnizorul se angajează să furnizeze cumpărătorului toate informațiile considerate a fi necesare cu privire la regulamentele de control al exporturilor și importurilor aplicabile în Franța, SUA și alte țări relevante și, în special, furnizorul va comunica cumpărătorului, în funcție de caz, numărul de clasificare a controlului exporturilor aplicabil în SUA pentru produse și/sau software-uri.

19. SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA MEDIULUI (SSM) (a) Standardele SSM - Furnizorul se asigură că produsele furnizate cumpărătorului în temeiul acestei comenzi respectă standardele din domeniu privind SSM și reglementările, directivele și/sau legile privind SSM aplicabile la locul de destinație a livrării, așa cum se definește în temeiul acestei comenzi, inclusiv, dar fără a se limita la, regulamentele, legile și directivele referitoare la substanțele restricționate, eficiența energetică și marcarea ecologică a produselor și/sau alte informații necesare pentru astfel de produse.

20. RĂSPUNDERE (a) Cu excepția sumelor datorate ca plată în temeiul acestei comenzi, răspunderea cumpărătorului față de furnizor pentru toate daunele directe nu va depăși sumele plătite în temeiul acestei comenzi. (b) În plus, niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună neprevăzută, indirectă sau subsecventă rezultată din încălcarea oricărei prevederi a acestei comenzi.
Furnizorul va despăgubi societatea Deltatel și o va exonera față de oricare și toate daunele suferite, precum și costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) suportate ca urmare a oricărei reclamații, acțiuni în justiție sau proceduri împotriva Deltatel sau oricăruia dintre clienții săi pe baza acuzației că utilizarea, vânzarea, distribuirea sau dispunerea în alt mod de oricare servicii și/sau bunuri constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau a utilizării acestora (inclusiv, dar fără a se limita la, brevete, modele de utilitate, protecția topografiei unui circuit integrat, desene și modele industriale, drepturi de autor și mărci comerciale) sau utilizarea neautorizată a cunoștințelor de specialitate, a secretelor comerciale sau a altor drepturi exclusive.
În cazul în care serviciile și/sau bunurile sau oricare parte a acestora sunt considerate într-o astfel de reclamație, acțiune în justiție sau procedură a constitui o încălcare sau continuarea utilizării, vânzării, distribuției sau dispunerii în alt mod este interzisă, Furnizorul, în mod prompt, pe propria cheltuială, dar la alegerea societății Deltatel: (a) va asigura pentru Deltatel și/sau orice alt client în cauză dreptul de a continua utilizarea, vânzarea, distribuirea sau dispunerea în alt mod de aceste servicii și/sau bunuri; (b) le va înlocui cu servicii și/sau bunuri cu funcții și performanțe echivalente care nu încalcă nicio prevedere; sau (c) va modifica serviciile și/sau bunurile astfel încât acestea să înceteze să mai încalce vreo prevedere, fără a le afecta funcția sau performanța. Furnizorul va despăgubi societatea Deltatel și o va exonera de orice răspundere pentru daunele pe care serviciile și/sau bunurile care fac obiectul acestei comenzi le-ar putea provoca societății Deltatel sau angajaților săi, terțelor părți sau bunurilor terțelor părți. Cele de mai sus se aplică chiar și în ipoteza în care serviciile și/sau bunurile comandate sunt încorporate de către Deltatel în alte bunuri. Conținutul acestei comenzi nu este supus niciunei modificări fără acordul scris al societății Deltatel. În cazul în care conținutul acestei comenzi nu este în concordanță cu ceea ce a fost oferit de furnizor, discutat sau convenit în alt mod de părți, furnizorul va respinge comanda prin trimiterea unei respingeri în scris către Deltatel.

21. RASPUNDEREA CIVILA - Furnizorul va despăgubi, apăra și exonera cumpărătorul și afiliații săi, precum și clienții, angajații, funcționarii, administratorii, succesorii și avânzii-cauză ai acestora față de orice pierderi, daune, datorii, amenzi, penalități și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) cu privire la orice reclamații ale terților care decurg din sau rezultă din acțiuni sau omisiuni ale furnizorului legate de aceasat comandă și va achita orice onorarii rezonabile ale avocaților și toate daunele stabilite de o instanță competentă sau consimțite într-un acord tranzacțional între furnizor, în numele Cumpărătorului, și o terță parte.

22. CONFORMITATEA CU LEGILE - (a) Furnizorul, reprezentanții și afiliații săi trebuie să respecte toate legile, ordonanțele, regulamentele, codurile, standardele, directivele și convențiile și acordurile internaționale locale, naționale, regionale și internaționale aplicabile în măsura în care oricare dintre cele de mai sus au putere de lege prin faptul că sunt direct executorii de către o autoritate guvernamentală, o instanță sau un alt tribunal adecvat (denumite colectiv „Legi”), incluzând, în funcție de caz, dar fără a se limita la, legile, convențiile și/sau directivele privind combaterea corupției și păstrarea de evidențe aplicabile în fiecare țară în care o astfel de parte desfășoară activități.

23. ASIGURARE - Furnizorul va prezenta cumpărătorului, înainte de executarea obligațiilor asumate în temeiul acestei comenzi, certificate sau alte dovezi scrise de asigurare care respectă cerințele cumpărătorului privind asigurările și legea aplicabilă.

24. DOCUMENTAȚIE - Toate documentele prezentate Furnizorului de către Deltatel vor rămâne în proprietatea exclusivă a Deltatel și vor fi returnate către Deltatel la cerere. Documentele nu pot fi copiate, reproduse sau distribuite fără acordul prealabil expres scris al Deltatel. Documentele întocmite în mod special ca urmare a comenzii plasate de Deltatel pentru servicii și/sau bunuri și furnizate de către furnizor către Deltatel, vor reprezenta proprietatea exclusivă a Deltatel. În ceea ce privește alte documente furnizate de Furnizor, Deltatel va avea dreptul nerestricționat de a copia și utiliza aceste documente în scopurile prevăzute de comanda plasată de Deltatel pentru servicii și/sau bunuri.

25. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR - Furnizorul este de acord că orice colectare, utilizare, accesare, transfer, transmitere și/sau stocare („Prelucrare”) a informațiilor cu caracter personal identificabile („ICPI”) trebuie să se facă în conformitate cu legile privind confidențialitatea și/sau protecția datelor din țara de rezidență a persoanei vizate și/sau a deținătorului de ICPI. Fiecare parte poate colecta datele cu caracter personal ale celeilalte părți în cazurile în care prelucrarea este utilă și/sau necesară pentru executarea acestei comenzi sau pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de legislația sau reglementările din România sau Uniunea Europeană stabilite de autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal se vor prelucra manual sau automat, în conformitate cu principiile legalității și proprietății, și astfel încât să se protejeze confidențialitatea acestora, pe baza dispozițiilor legislației în vigoare. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate către terțe părți sau divulgate în alt mod, așa cum se prevede în declarația informativă de la finalul acestui articol. Prin semnarea acestei comenzi, ambele părți declară că au examinat declarația informativă de mai jos, că acceptă prelucrarea descrisă în aceasta și că se angajează în nume propriu și în numele colaboratorilor și sub-furnizorilor proprii să își îndeplinească obligația de confidențialitate cu privire la toate datele cu caracter personal ale celeilalte părți de care iau cunoștință în temeiul acestei comenzi; această obligație va continua să existe chiar și după ce ambele părți au încetat să prelucreze datele cu caracter personal ale celeilalte părți. Furnizorul garantează că orice date cu caracter personal terță parte divulgate în cursul executării acestei comenzi vor fi tratate exclusiv în scopurile sale, în modul și în limitele de îndeplinire a obligațiilor conform acestei comenzi și, în orice caz, în conformitate cu reglementările legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și instrucțiunile primite de la cealaltă parte.
DECLARAȚIE INFORMATIVĂ: Deltatel prelucrează datele dvs. cu caracter personal exclusiv pentru executarea obligațiilor asumate în temeiul comenzii și în conformitate cu obligațiile legale la care este supusă societatea Deltatel în calitate de operator de date cu caracter personal. Datele colectate sunt strict necesare și obligatorii pentru scopurile de mai sus. Prelucrarea se efectuează în principal prin intermediul unor instrumente electronice, datele sunt securizate în servere și în locații aflate sub controlul Deltatel și sunt prelucrate exclusiv de persoanele responsabile pentru gestionarea și executarea sarcinilor necesare pentru executarea comenzii, fiind divulgate numai dacă este necesar ca parte din domeniul de aplicare a comenzii în sine sau dacă acest lucru este impus de legile aplicabile.

26. PERSONALUL FURNIZORULUI - Cu excepția cazurilor interzise de lege, următorii termeni și condiții se aplică atunci când personalul furnizorului este desemnat să efectueze servicii pentru cumpărător: (a) Definit - În sensul acestei comenzi, termenul „Personalul furnizorului” înseamnă orice persoană care prestează serviciile sau este pusă la dispoziție de către furnizor pentru a efectua o activitate în temeiul acestei comenzii incluzând, dar fără a se limita la, angajații, consultanții, reprezentanții, agenții, contractanții și subcontractanții furnizorului, la toate nivelurile. Se convine că tot acest personal al furnizorului nu reprezintă angajați sau agenți ai cumpărătorului, iar cumpărătorul nu va controla direct sau nu va supraveghea personalul furnizorului, dar reprezentantul autorizat al cumpărătorului va fi disponibil pentru consultare. (b) Resurse - Cu excepția cazului în care cumpărătorul a convenit altfel în scris, furnizorul va pune la dispoziție toate resursele necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, personalul furnizorului, pentru a efectua serviciile și/sau lucrarea în țara (țările) în care astfel de resurse sunt solicitate sau trebuie să se efectueze lucrarea. Furnizorul va fi responsabil pentru toate compensațiile și cheltuielile aferente utilizării și/sau transferului personalului furnizorului, incluzând, dar fără a se limita la, contribuțiile la asigurările sociale și alte plăți de impozite aferente și/sau de plătit de către personalul furnizorului și/sau în numele personalului furnizorului, costul prestațiilor, cheltuielile de călătorie și de trai pentru personalul nelocal și cel local al furnizorului, indiferent dacă se transferă la începutul efectuării serviciilor și/sau a lucrării sau se adaugă ca resurse suplimentare în timpul efectuării serviciilor și/sau a lucrării, costurile materialelor necesare pentru prestarea serviciilor și/sau efectuarea lucrării și orice alte costuri și cheltuieli pe care furnizorul le poate suporta și care nu au fost convenite în avans de către cumpărător în temeiul acestei comenzi și/sau al SL aplicabile. (c) Imigrare - În cazul personalului furnizorului care călătorește în străinătate în cadrul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de aceasta comandă, toate formalitățile legate de imigrație vor fi gestionate, iar costurile aferente vor fi suportate, de către furnizor în conformitate cu legislația locală. (d) Furnizorul va fi responsabil pentru propriile relații de muncă ale furnizorului cu orice organizație de muncă, care reprezintă sau intenționează să reprezinte personalul furnizorului.

27. CESIUNE - Aceasta comandă nu poate fi cesionata, parțial sau total, fără acordul prealabil scris al cumpărătorului.

28. CONFIDENȚIALITATE - Orice informații, sub orice formă, care se referă direct sau indirect la produsele, planurile, activitatea, activitatea comercială, datele și resursele informatice și/sau organizarea societății Deltatel (denumite în continuare „Informații”) și care sunt aflate de furnizor, trebuie să fie tratate ca fiind strict confidențiale și să nu fie comunicate sau divulgate către terțe părți, inclusiv sub-furnizorilor, în niciun mod sau sub nicio formă, fără acordul prealabil al Deltatel. În cazul în care Deltatel își dă un astfel de consimțământ, furnizorul garantează că orice terță parte, inclusiv subcontractanții, căreia i se divulgă informațiile va fi obligată să respecte termenii prezentului articol. Fără a aduce atingere celor de mai sus, furnizorul poate divulga informații angajaților și consultanților săi care au nevoie să primească informații în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate în temeiul acestei comenzi. Furnizorul garantează prin prezenta că orice angajat sau consultant căruia i se divulgă informațiile va fi obligat să respecte termenii prezentului articol. Furnizorul este obligat să prezinte dovada pentru cele de mai sus la cererea lui Deltatel. Furnizorul va continua să se supună obligațiilor și garanțiilor menționate mai sus timp de cinci ani de la încetarea acestei comenziă. În mod corespunzător, furnizorul confirmă faptul că, în cazul în care o încălcare a obligațiilor și garanțiilor menționate mai sus provoacă prejudicii de orice natură societății Deltatel, aceasta din urmă va avea dreptul să acționeze împotriva furnizorului pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciul suferit, menținând în orice caz dreptul Deltatel de a rezilia aceasta comandă.
Obligația de confidențialitate descrisă mai sus nu se aplică informațiilor care sunt sau devin publice din motive care nu pot fi atribuite furnizorului sau informațiilor cu privire la care furnizorul poate dovedi că au fost dobândite în mod legitim de la terți.

29. ÎNTREGUL ACORD - Aceasta comandă, împreună cu SL și toate documentele atașate, anexele sau alți termeni și condiții încorporate, reprezintă întregul acord al părților cu privire la produsele, serviciile și software-urile care urmează a fi furnizate în temeiul acestuia și, cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 2, înlocuiește toate acordurile, propunerile, comunicările și înțelegerile anterioare, scrise sau orale. Aceasta comandă poate fi modificat numai în scris, semnat de un reprezentant autorizat al fiecărei părți.

30. JURISDICȚIA ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ - Toate litigiile care decurg din sau cu privire la aceasta comandă vor fi soluționate de instanțele române competente și vor fi guvernate de legislația română.

Deltatel. Toate drepturile rezervate.
Integral Design

Cere oferta

Sunteți interesat de produsul nostru Termeni si conditii generale?

Trimiteți-ne datele dvs. de contact prin formularul de mai jos și vă vom trimite oferta noastră în cel mai scurt timp.